Guru, Digugu lan Ditiru

Saben tanggal 25 No-vember, swasana jagad pawiyatan (pendidikan) Indonesia katon regeng. Jalaran tanggal iku kate-tepake minangka Hari Guru. Dina kapiji dadi wanci kanggo ngormati sakeh kiprahing para gu-ru, pihak sing banget dar-be tanggung-jawab mungguh abot utawa enthenging pawiyatan negara iki.

Guru, dadi pihak sing terus dadi rembug ing negara iki, embuh iku perkara kualitas, cacah sarta trajange kanggo minterake bangsa. Ora aneh, pamarintah wiwit sawetara kepungkur paweh anggaran sing ora sithik kanggo un-dhaking kualitas guru. Werna-werna cara kabudi saengga pawiyatan Indonesia kuwawa nglairake generasi sing mumpuni. Generasi kang bisa njawab mring tantangan jaman.

Manut pawarta portal CNN Indonesia ing taun 2018 mengko pamarintah Jokowi bakal ngundhakake anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) nyandhak 79,6 triliun rupiyah kang sadurunge amung 75,2 triliun. Ora mung mandheg semono anggaran pendidikan uga bakal ditikelake sing nyandhak 440,9 triliun ing taun 2018 mengko. Sawijine kawicaksanan kanggo mbudi amrih pendidikan Indonesia selot maremake.

Gegayutan klawan undhaking anggaran kasebut kaajab para guru bisa luwih tewajuh anggone makarya. Ora aneh yen tema prengetan Hari Guru 2018 iki nan-dhesake greget para guru amrih bisa luwih dhisiplin lan selot ulet kerja maneh. Luwih jroning pambudi nglairake generasi wasis, lantip sarta darbe budi utama.

Wondene tema Hari Guru taun iki, yaiku : “Mem-bangkitkan Kesadaran Kolektif Guru Dalam Me-ningkatkan Disiplin dan Etos Kerja untuk Pe-nguatan Pendidikan Karakter.” Cetha yen pamarintah uga bebrayan akeh isih durung marem klawan pengabdiane para guru ing disiplin sarta etos kerjane. Kamangka ora sithik gaji utawa sa-wernaning tunjangan sing wis dinikmati guru. Bab pengasilane mesthi guru saiki wis ora mantes disebut Umar Bakri maneh.

Bebarengan klawan prenegtan Hari Guru, mula kaajab para guru bisa bali ing tembung Jawa kang nelakake klawan jarwa dhosoke guru, yaiku digugu lan ditiru. Kanggo nglairake generasi kang mumpuni, samesthine luwih dhisik guru uga bisa dadi conto, dadi tuladha bab pinter, prigel sarta darbe budi utama.

Sadhengah undhaking asil satemah guru ing wektu saiki bisa urip luwih mapan katimbang guru-guru jaman biyen. Mula pambudi kanggo nyuntak sakaliring tenaga kanggo generasi tangguh wis ora ana alesan kanggo selak maneh. Guru tampa sebutan kang beda ora kaya biyen uga, dudu pahlawan tanpa tandha jasa, nanging pembangun insan cendikia. Nuwun.  ***

Sharing is caring!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *